6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
ÇORUM BELEDİYESİ
AÇIK RIZA BEYANI

Sayın İlgili,

Çorum Belediyesi’ne (Bundan sonra Kurum olarak anılacaktır.) yapmış olduğunuz iş başvurusu için tarafınızdan talep edilen özel nitelikli kişisel verinizle ilgili 6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca; kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için rıza vermiş olmanız gerekli değildir.

Açık rızanızı almamızı gerektiren işlediğimiz kişisel verileriniz;

Açık rızanız ile işlenecek kişisel verileriniz.

  • Sağlık Bilgisi
  • Adli Sicil Durumu

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yapmış olduğunuz başvurunun kapsamında iş gücü ihtiyacı olan firmalar ile paylaşılmaktadır.

Saklama Süresi

Kişisel verileriniz üyeliğiniz süresince tarafımızca saklanacaktır.

Rızanız ile Kurum’umuz tarafından işlenen verilerinizle ilgili olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz.

Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler:

Kurum Adı:ÇORUM BELEDİYESİ
Adres:Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 Merkez/ÇORUM
Web Adresi:www.corum.bel.tr
Telefon:0364 225 08 10
KEP:corumbelediyesi@hs01.kep.tr

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, Kurum’un kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi, yukarıda açılanmış şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak rıza gösterdiğimi beyan ederim.